STATUT - UA


Розділ I
Загальні положення
§ 1
Міжгалузева Профспілка Українських Працівників
в Польщі
, далі – Профспілка, є добровільним, самоврядним і незалежним об’єднанням, створеним для представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів її членів.
§ 2
1. Профспілка здійснює свою діяльність на території Республіки Польща.
2. Місцезнаходження Профспілки: м.Варшава.
§ 3
Профспілка є юридичною особою і діє через свої статутні органи.
§ 4
Профспілка здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства та цього Статуту.
§ 5
Профспілка у своїй статутній діяльності є самоврядною і незалежною від роботодавців, державної адміністрації, місцевого самоврядування, політичних організацій і інших організацій.
§ 6
Профспілка може створювати або вступати в регіональні або національні федерації та міжпрофсоюзні організації.
§ 7
1. Членом Профспілки може бути особа, яка працює за договором найму або виконує оплачувану роботу на іншій законній підставі.
2. Членом Профспілки може бути людина, яка звільнилася, отримує вихідну допомогу або пенсію, тимчасово безробітня у зв’язку з пошуком роботи.
Розділ II
Цілі і завдання Профспілки
§ 8
Мета Профспілки – захищати гідність, права і інтереси, пов’язані із здійсненням оплачуваної роботи, а також, зокрема:
1) представляти та захищати гідність, права та матеріальні, професійні, соціальні, громадянські і культурні інтереси членів Профспілки,
1
2) докладати зусилля, спрямовані на узгодження інтересів працівників з правилами встановленими на робочому місці,
3) представляти інтереси робітника перед роботодавцем, юридичною особою, державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, політичними, професійними і соціальними організаціями,
4) виконувати інші завдання, що випливають з положень закону про профспілки, закону про вирішення трудових спорів та інших норм трудового права,
5) знаходити шляхи підвищення рівня життя членів профспілки та їх сімей, поліпшувати умови праці і здоров’я, безпеку та стан навколишього середовища.
§ 9
Завдання Профспілки:
1) відстоювати позицію працівників в питаннях, які регулюються трудовим колексом,
2) представляти сторону працівників в справах, що стосуються колективних інтересів і прав членів Профспілки,
3) здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства та принципів охорони здоров’я і безпеки на робочому місці,
4) здійснювати контроль за реалізацією політики винагороди і соціальної роботи на заводі,
5) дбати про гідне життя членів Профспілки і членів їх сімей,
6) надавати юридичну допомогу та інформацію членам профспілки в разі конфлікту на робочому місці.
§ 10
Для виконання цих завдань Профспілка буде діяти шляхом:
1) взаємодії з роботодавцем, юридичною особою, державною адміністрацією, місцевим самоврядуванням та професійними, соціальними і політичними організаціями,
2) надання оцінки і визанчення відповідності законодавству внутрішнього трудового розпорядку компанії,
3) співпраці з департаментами охорони здоров’я та безпеки, соціальної, трудової інспекції та Державної інспекції праці,
4) взяття участі в перемовинах щодо спірних питань на умовах, викладених у вирішенні колективних спорів,
5) співпраці з іншими профспілками на робочому місці, регіоні, країні і за кордоном,
6) створення цільових фондів.
§ 11
Профспілка може здійснювати захист індивідуальних прав осіб, не пов’язаних з організацією, на основі рішення, прийнятого Профспілкою, якщо людина проситиме про таку допомогу.
Розділ III
Права і обов’язки членів Профспілки
§ 12
Членство в Профспілці набирає чинності після прийняття членом Ради
2
письмової заяви від кандидата на вступ до Профспілки.

§ 13
Членство в Профспілці припиняється у зв’язку з:
1) виходом зі складу Профспілки за власним бажанням,
2) видаленням із списку членів Профспілки внаслідок несплати внесків за три місяці (за рішенням Ради, яке може бути оскаржене на Загальних зборах членів Профспілки протягом одного місяця від дня вручення ухвали),
3) виключенням за недотримання Статуту або за інші правопорушення, шкідливі для Профспілки або її членів (за рішенням Ради, яке може бути оскаржене на Загальних зборах членів Профспілки протягом одного місяця від дня вручення ухвали),
4) смертю.
§ 14
Член Профспілки має право:
1) брати участь в засіданнях Профспілки,
2) обирати і бути обраними в усі органи Профспілки,
3) давати оцінку діяльності Профспілки,
4) висувати пропозиції і вимоги до Профспілки,
5) використовувати допомогу Профспілки у захисті своїх прав та інтересів, у порядку і на умовах визначених Радою Профспілки,
6) отримувати матеріальну допомогу, надану Профспілкою, у порядку і на умовах визначених Радою Профспілки.
§ 15
Член Профспілки зобов’язаний:
1) брати участь в роботі Профспілки,
2) дотримуватися положень Статуту та рішень органів Профспілки,
3) виявляти солідарність у наданні допомоги іншим членам Профспілки,
4) регулярно сплачувати внески,
5) дбати про репутацію Профспілки.
Розділ IV
Органи Профспілки
§ 16
1. Органами Профспілки є:
1) Загальні збори членів,
2) Рада,
3) Ревізійна комісія.
2. Каденція органів Профспілки складає чотири роки.
§ 17
1. Якщо в Статуті не передбачено іншого, рішення органів Профспілки приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на зборах, щонайменше, 1/2 членами цих органів.
3
2. Сесії органів Профспілки підлягають протоколюванню.
3. Всі органи Профспілки зобов’язані надавати членам Профспілки пояснення і звіти про свою діяльність в порядку, встановленому на Загальних зборах членів Профспілки.
§ 18
1. Члени, що входять до складу органів Профспілки мають бути обраними.
2. Вибори проводяться на основі наступних принципів:
1) необмежена кількість кандидатів,
2) голосування за одного кандидата,
3) голосування є таємним.
§ 19
1. Загальні збори членів Профспілки можуть звільняти членів Ради і Ревізійної комісії із займаних посад до закінчення каденції за власним бажанням або в разі невиконання зобов’язань, порушення положень Статуту і невиконання ухвал органів Профспілки.
2. Поряжок звільнення члена Ради або Ревізійної комісії із займаної посади визначається Статутом.
§ 20
Мандат члена Асоціації втрачає чинність до закінчення терміну дії у разі:
  1. припинення членства в Профспілці,
  2. відмови від мандату,
  3. оскарження в порядку, передбаченому в статті 19 Статуту,
  4. смерті.
Загальні збори членів Профспілки
§ 21
1. Вищим органом Профспілки є Загальні збори членів.
2. Рада Профспілки скликає Загальні збори членів і повідомляє членів Профспілки про час, регламент і порядок денний, принаймні за два тижні до призначеної дати засідання.
3. Особи, запрошені статутними органами Профспілки, мають право брати участь в роботі в якості консультанта.
4. Загальні збори членів повинні збиратися не рідше одного разу на два роки.
5. Засіданням Загальних зборів членів керує Голова, його заступник або інший член Ради, відповідно до правил проведення зборів.
6. Загальні збори членів Профспілки вважаються такими, що відбулися і їхні рішення набувають юридичної сили, якщо вони були скликані за належною процедурою і якщо на засіданні було присутньо не менше 1/2 від числа членів Профспілки.
4
7. У разі присутності на зібранні менше 1/2 членів, потрібно оголосити
скликання Загальних зборів членів вдруге, через годину після того, що було заплановано. Друге скликання Загального збору членів ввважатиметься таким, що відбулося, і його рішення матимуть юридичну силу, якщо на засіданні присутньо щонайменше 1/4 членів Профспілки.
8. У випадку присутності на другому зібранні, скликаному за годину, менше 1/4 членів, призначаеться проведення зборів в інший день, не раніше, ніж за 2 тижні. Скликані таким чином, Загальні збори членів, ввважатимуться такими, що відбулися, і його рішення матимуть юридичну силу, якщо на засіданні присутньо щонайменше 1/4 членів Профспілки.

§ 22
Загальні збори членів Профспілки:
1. затверджують Програму Профспілки,
2. ухвалюють Статут Профспілки і вносять до нього зміни,
3. вибирають і звільняють з посад членів Ради та Ревізійної комісії,
4. встановлюють кількісний склад Ради і Ревізійної комісії,
5. встановлюють розмір членського внеску,
6. затверджують регламент Загальних зборів,
7. визначають процедуру до виборних оганів Профспілки,
8. розглядають і затверджують звіт Ради і Ревізійної комісії,
9. затверджують, на вимогу Ревізійної комісії, подовження чи відмову від подовження каденції чинної Ради,
10. приймають рішення про розпуск Профсілку і передачу активів.
§ 23
1. На основі рішення Ради, Ревізійної комісії або на письмову вимогу 1/4 від загального числа членів Профспілки, Рада повинна призначити дату проведення позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж через 21 день з дня прийняття рішення або подачі заявки.
2. Дату і порядок денний позачергових Загальних зборів членів, запропоновані учасниками до розгляду і ухвали теми, Рада повідомляє членам Профспілки не пізніше, ніж за один тиждень до дати проведення позачергових Загальних зборів членів і не пізніше, ніж за два тижні з моменту подачі заявки.
Рада Профспілки
§ 24
1. Рада Профспілки складається з членів, які обираються на чергових або позачергових загальних зборах Профспілки.
2. Рада обирається з числа членів Профспілки: Голова, заступник голови та секретар.
3. Обов’язки Ради:
1) управління поточними операціями Профспілки,
2) реалізація ухвал Загальних зборів членів Профспілки,
3) співпраця з роботодавцем або організацією, які вирішують питання
5
щодо умов праці,
4) участь у перемовинах з усіх питань, що випливають з роботи, пов’язаної з членами Профспілки,
5) співпраця з роботодавцем відповідно до чинних положень про фіксацію внутрішніх актів компанії, зокрема, на основі колективного трудового договору, Правил отримання винагороди/премії, матеріальної допомоги із соціального фонду,
6) організація юридичних дій і протестів з метою просування вимог профспілок, зокрема, в разі колективних переговорів,
7) визначення напрямку та здійснення фінансового управління майном Профспілки на основі власного бюджету,
8) надання фінансової допомоги членам Профспілки,
9) скликання чергових або позачергових Загальних зборів членів,
10) визначення термінів та порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів згідно положень Статуту та резолюцій Ради,
11) співробітництво на основі законних інтересів Профспілки з іншими профспілковими організаціями,
12) представлення інтересів членів Профспілки у питаннях, які не захищені Статутом, в інших органах,
3. Голова Профспілки або член Ради, призначений Головою Профспілки, уповноважений представляти Раду.
4. Засідання Ради скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.
5. У засіданнях Ради можуть брати участь запрошені особи в якості консультантів.

§ 25
Для досягнення своїх цілей Рада може створювати допоміжні підрозділи по вирішенню фінансових питань та визначати їх повноваження, завдання та принципи роботи.
Ревізійна комісія
§ 26
Ревізійна комісія складається з членів Профспілки, які обираються на Загальних зборах членів в кількості, передбаченій цими зборами.
§ 27
1. Ревізійна комісія обирає зі свого складу Голову.
2. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради.
3. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на 6 місяців.
4. Завданнями Ревізійної комісії є:
1) контроль за діяльністю Ради,
2) контроль за виконанням постанов всіх органів Профспілки, а також управління фінансами та майном Профспілки,
3) проголошення на Загальних зборах членів доповідей про діяльність комісії,
4) внесення на розгляд 
Загальних зборів членів клопотання про надання повноважень для діючої Ради.
5. 
Перевірка Ревізійної комісії завершується передачею протоколу з
6
оцінкою діяльності, підконтрольному органові або Голові.
6. У разі порушень в роботі Ради, Ревізійна комісія може:
1) видати накази з метою виправлення помилок, що є обов’язковими до виконання Радою,
2) висунути вимогу Раді скликати Позачергові Загальні зборів членів,
3) звернутися з поданням на на звільння Ради або її окремих членів протягом Загальних зборів членів або Позачергових Загальних зборів.
7. Рішення Ревізійної комісії може бути оскаржене контрольованим органом, якщо протягом 30 днів від дня отримання контрольного протоколу , орган надасть заперечення звинуваченням, викладеним в протоколі Ревізійної комісії. Ревізійна комісія повинна надати відповідь на заперечення протягом 30 днів від дати отримання.
Розділ V
Майно і активи Профспілки
§ 28
1. Активи Профспілки складаються з:
1) членських внесків,
2) грантів, пожертвувань і заповіданого майна,
3) фінансів, отриманих під час проведення Профспілко юстатутної діяльності.
2. Всі активи Профспілки фінансують її статутну діяльность.
§ 29
1. Для того, щоб вирішити питання власності від імені Профспілки необхідні узгоджені дії двох членів Ради, включаючи Голову або заступника Голови.
2. Рада повинна дати дозвіл на купівлю, продаж і передачу основних засобів.
Розділ VI
Прикінцеві положення
§ 30
1. Профспілка може бути розпущена на підставі рішення Загальних зборів членів, прийнятим більшістю, не менше 2/3 голосів, в присутності не менше 2/3 від загальної кількості членів Профспілки.
2. У разі ліквідації Профспілки:
1) розпуск Профспілки здійснює Ліквідаційна комісія, призначена на останніх Загальних зборах членів,
2) активи Профспілки повинні бути представлені відповідно до рішення, прийнятого на останніх Загальних зборах членів,
3) діяльність Ліквідаційної комісії перевіряється компетентним судом.
§ 31
У питаннях, що не регламентуються Статутом, в суперечках, що стосуються тлумачення Статуту, приймає остаточне рішення або здійснює інтерпретацію Рада.

Komentarze

Popularne posty

Obraz

KONTAKT