STATUT - PL


STATUT
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ukraińskich w Polsce


Rozdział I  Postanowienia ogólne
§1
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.
§2
1.           Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.           Siedzibą Związku jest Warszawa.
§3
Związek ma osobowość prawną i działa poprzez swoje organy statutowe.
§4
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
§5
Związek w swojej działalności statutowej jest samorządny i niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
§6
Związek może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.
§7
1.           Członkiem Związku może zostać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz wykonująca pracę zarobkową na innej podstawie prawnej.
2.           Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.Rozdział II
Cele i zadania Związku
§8
Celem Związku jest ochrona godności, praw i interesów związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, a w szczególności:
1)    reprezentacja i obrona godności, praw i interesów materialnych, zawodowych, socjalnych obywatelskich i kulturalnych członków Związku,
2)    podejmowanie starań o harmonizowanie interesów zatrudnionych z prawidłowym działaniem zakładu pracy,
3)    prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, podmiotu zatrudniającego, administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji politycznych, zawodowych i społecznych,
4)    realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i innych regulacji prawa pracy,
5)    działania na rzecz poprawy poziomu życia członków Związku i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego.
§9
Do zadań Związku należy w szczególności:
1)    zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,
2)    zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,
3)    sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy,
4)    sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej w zakładzie pracy,
5)    dbanie o godne warunki życia członków Związku i ich rodzin,
6)    udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Związku oraz podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktowych w zakładzie pracy.
§10
Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży między innymi poprzez:
1)    współdziałanie z pracodawcą, podmiotem zatrudniającym, administracją rządową, samorządową oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
2)    opiniowanie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych aktów prawnych,
3)    współdziałanie ze służbami bhp, społeczną inspekcją pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy,
4)    rozwiązywanie powstałych sporów zbiorowych, na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
5)    współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju i zagranicą,
6)    tworzenie funduszy celowych.
§11
Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw osoby nie zrzeszonej w Związku, jeżeli osoba ta zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku
§12
Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia przez członka Zarządu pisemnej deklaracji kandydata o wstąpieniu do Związku.
§13
Członkowstwo Związku ustaje w skutek:
1)    dobrowolnego wystąpienia,
2)    skreślenia z listy członków Związku na skutek niepłacenia składek poprzez okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),
3)    wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku lub jego członków (na mocy uchwały Zarządu, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),
4)    śmierci.
§14
Członek Związku ma prawo:
1)    uczestniczyć w zebraniach Związku,
2)    wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
3)    oceniać działalność Związku,
4)    występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
5)    korzystać z pomocy Związku w ochronie swych praw i interesów, w zakresie ustalonym przez Zarząd,
6)    korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek, w zakresie ustalonym przez Zarząd.

§15
Członek Związku obowiązany jest:
1)    brać udział w pracach Związku,
2)    przestrzegać Statutu i uchwał organów Związku,
3)    solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,
4)    regularnie opłacać składki,
5)    dbać o dobre imię Związku.

Rozdział IV
Organy Związku
§16
1.    Organami Związku są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.
2.    Kadencja organów Związku trwa cztery lata.
§17
1.    Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów.
2.    Obrady organów Związku są protokołowane.
3.    Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i
4.    sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.
§18
Członkowie wchodzący w skład organów Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
1)    nie ogranicza się liczby kandydatów,
2)    głosuje się na poszczególnych kandydatów,
3)    głosowania są tajne.
§19
1. Walne Zebranie Członków może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę lub w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i nierealizowania uchwał organów Związku.
2.    Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z zajmowanej funkcji odbywa się w trybie właściwym do ich wyboru.
§ 20
Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
-        ustania członkostwa w Związku,
-        rezygnacji z mandatu,
-        odwołania w trybie określonym w § 19 Statutu,
-        śmierci.

Walne Zebranie Członków
§21
1.    Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków.
2.    Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania.
3.    Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.
4.    Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na dwa lata.
5.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu, zgodnie z regulaminem obrad.
6.    Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków Związku.
7.    W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/4 liczby członków Związku.
8.    W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Członków mniejszej niż 1/4 liczby członków odwołuje się Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/4 liczby członków Związków.
§ 22
Walne Zebranie Członków:
1)    Ustala program działania Związku,
2)    Uchwala Statut Związku oraz jego zmiany,
3)    Wybiera i odwołuje członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4)    Ustala skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5)    Ustala wysokość składki członkowskiej,
6)    Przyjmuje regulamin obrad Walnego Zebrania Członków,
7)    Uchwala ordynację wyborczą do organów Związku,
8)    Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
9)    Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji,
10) Decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku.
§ 23
1.    Na mocy uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku. Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie później niż w ciągu 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
2.     Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

Zarząd
§ 24
1.    Zarząd składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w liczbie określonej przez to Zebranie.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3.    Do zadań Zarządu należy:
1)    kierowanie działalnością bieżącą Związku,
2)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3)    współdziałanie z pracodawcą lub podmiotem zatrudniającym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,
4)    zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku oraz podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,
5)    współdziałanie z pracodawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie ustalania wewnątrzzakładowych aktów prawnych, w szczególności uzgadnianie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, premiowania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
6)    organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych, w szczególności w przypadku sporów zbiorowych,
7)    określanie kierunków oraz realizowanie gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalanie budżetu Związku,
8)    wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku,
9)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, z podaniem do wiadomości terminu i porządku obrad,
10) dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
11) bieżąca współpraca w zakresie uzasadnionym interesami Związku ze związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy oraz z innymi organizacjami związkowymi,
12) podejmowanie uchwał i stanowisk we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu Związku.
4.    Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest przewodniczący lub upoważniona przez niego inna osoba będąca członkiem Zarządu.
5.    Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
6.    Wposiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
§ 25
Zarząd, do realizacji swoich celów, może powołać uchwałą jednostki pomocnicze o charakterze zakładowym oraz określić ich uprawnienia, zadania i zasady działania.

Komisja Rewizyjna
§ 26
Komisja Rewizyjna składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków w liczbie określonej przez to Zebranie.
§ 27
1.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
4.    Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie działalności Zarządu,
2)    kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
3)    przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
4)    przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5.     Kontrola Komisji Rewizyjnej kończy się protokołem pokontrolnym, który jest przekazywany organowi kontrolowanemu oraz przewodniczącemu.
6.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:
1)    wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu,
2)    wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
3)    wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.
7.    Od decyzji Komisji Rewizyjnej skontrolowanemu organowi przysługuje wniesienie zastrzeżeń do Komisji Rewizyjnej od wyników kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana w terminie 30 dni od daty wniesienia odnieść się do zastrzeżeń.

Rozdział V
Majątek Związku

§ 28
1.     Majątek Związku powstaje:
1)    ze składek członkowskich,
2)    z dotacji, darowizn i zapisów,
3)    z prowadzonej przez Związek działalności statutowej.
2.    Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
§ 29
1.    Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku konieczne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego Związku lub wiceprzewodniczącego Związku.
2.    W sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 30
1.    Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Związku.
2.    W przypadku likwidacji Związku:
1)    czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków,
2)    cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków,
3)    z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych Statutem, w sprawach spornych lub dotyczących interpretacji Statutu, decyzje podejmuje lub dokonuje wykładni Zarząd.

Komentarze

Popularne posty

Obraz

KONTAKT